Home

Rechten bij ontslag

Een andere voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Of dat de werkgever een tijdelijk contract niet wil verlengen of een nieuw contract wil aangaan. Neemt u zelf ontslag omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was? Dan heeft u ook recht op een transitievergoeding Rechten bij ontslag - Conclusie. De rechten bij ontslag die u als werknemer toekomen, betreffen voornamelijk de mogelijkheden om terug te kunnen komen op een beëindigingsovereenkomst of een instemming voor opzegging en de mogelijkheid om uw ontslag te laten toetsen bij het UWV en/of bij de kantonrechter

Regels ontslagrecht Ontslag Rijksoverheid

 1. Als u wordt ontslagen meestal wel. Lees meer over wat u moet doen en wat uw werkgever moet doen. Maar ook of u recht heeft op een transitievergoeding, wat een beëindigingsovereenkomst is en wanneer uw werkgever een ontslagvergunning moet aanvragen. Belangrijke rechten bij ontslag
 2. U hebt na ontslag meestal recht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Bij het UWV kunt u lezen of u een WW-uitkering krijgt en hoe u deze aanvraagt. U moet voor deze WW-uitkering wel actief naar werk zoeken. Het UWV helpt u hierbij
 3. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken
 4. Het ontslagrecht voor ontslag met wederzijds goedvinden Wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, spreken werknemer en werkgever met elkaar af dat de werknemer uit dienst zal treden op een bepaald moment. Beiden zijn het ermee eens, dus met een simpele beëindigingsovereenkomst kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden
 5. imaal twee jaar gewerkt te hebben, zoals voor 2020 het geval was. Per gewerkt jaar ontvang je 1/3 maandsalaris en voor delen hiervan ontvang je de vergoeding naar rato
 6. Als je ouder bent dan 45 jaar wanneer je wordt ontslagen, dan heb je in principe recht op outplacementbegeleiding (als aan een aantal voorwaarden voldaan is). Je hebt hier ook recht op als je opzegtermijn 30 weken of meer is. Bespreek dit zeker met je personeelsverantwoordelijke

Rechten bij ontslag Wet & Rech

Als u ontslag neemt, stopt uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet dan de eindafrekening maken en alles betalen waar u nog recht op heeft. Bijvoorbeeld: uw laatste loon. openstaande vakantiedagen. vakantietoeslag. overuren / atv-dagen / adv-dagen. eindejaarsuitkering / 13e maand / bonus. reiskosten Uw werkgever kan gebruik maken van de ontslagprocedure bij het UWV wanneer er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, of ontslag wegens ziekte (indien u langer dan 2 jaar ziek bent). Het UWV zal de situatie beoordelen en het ontslag vervolgens toe- of afwijzen Er is een dringende reden voor het ontslag. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd. U bekleedt als werknemer een geestelijk ambt. Als de tussentijdse opzegmogelijkheid in het arbeidscontract staat, heeft u altijd recht op een WW-uitkering, mits u zelf niet verwijtbaar bent U bent ontslagen na een reorganisatie en wilt uw leven zo snel mogelijk weer op de rit hebben. Misschien dat u ook snel weer aan het werk wilt, maar twijfelt u of u zich moet houden aan een relatiebeding? Het kan ook zijn dat u nu nog in de WW zit en u zich afvraagt wat uw plichten en rechten zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan De eerste drie maanden volstaat een opzegtermijn van één week. Na drie maanden heeft een werknemer recht op drie weken. Later in de carrière tikt de termijn verder aan. Na de.

Alles over ontslag en uw rechten bij ontslag UWV

 1. Ontslag bij faillissement Als je werkgever failliet gaat, uitstel van betaling heeft of in de schuldsanering zit, heb je geen recht op een ontslagvergoeding. Nadat je contract is opgezegd als gevolg hiervan, wordt je salaris doorbetaald door het UWV voor de duur van de opzegtermijn. Dat is maximaal zes weken
 2. Stap 2: ga na of de reden voor ontslag geldig is Ontslag krijgen kan niet zomaar. Jouw werkgever moet een rechtsgeldige reden hebben en dat kunnen bewijzen. Hierbij kun je denken aan bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld een reorganisatie of bedrijfssluiting
 3. Als je aan de eisen voldoet, krijg je na je ontslag een werkloosheidsuitkering (WW). Hoe lang je WW ontvangt, hangt af van je situatie. De uitkering is (veel) lager dan het loon dat je verdiende toen je nog werkte. Let op: je moet je ontslag 'aanvechten'
 4. Wat zijn uw rechten en plichten? Ontdek hier alle relevante informatie rond uw project. Als u ontslag neemt, moet u opzegtermijnen respecteren. U krijgt ook een C4, maar die geeft.
 5. Voor dergelijke redenen dient uw werkgever een ontslagvergunning aan te vragen via het UWV of de kantonrechter. Waar de vergunning moet worden aangevraagd is afhankelijk van de reden van ontslag. Lees via de volgende link meer over uw rechten bij ontslag met een vast contract
 6. Vraag bij de rechter dan om een zogenaamde billijke vergoeding. Dat is een extra vergoeding die de rechter kan toewijzen aan de werknemer wanneer blijkt dat de werkgever niet juist gehandeld heeft. Zo, nu weet je wat je rechten zijn. Twijfel je of je terecht of onterecht ontslagen bent? Je kan altijd juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel

Wat zijn mijn rechten en plichten bij ontslag? / Rechten

 1. Wie zelf ontslag neemt, verliest het recht op een werkloosheidsuitkering. Ook logisch als je meteen elders aan het werk gaat, was je niet 'werkloos' en heb je dus ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Wie ontslaan wordt, kan pas een werkloosheidsuitkering bekomen nadat de opzegtermijn afgelopen is
 2. Weet ook dat je geen recht hebt op een vergoeding of opzeg als je een zware fout hebt begaan en ontslagen wordt om dringende reden. TIP: Bereken zelf je opzeggingstermijn Laat je niet afschrikken..
 3. Krijg je te maken met ontslag? Zorg dat je weet wat je rechten zijn! Wij helpen je hier graag bij en geven je gratis advies! 9,5. Klanten vertellen. 735 beoordelingen. Ik wil advies. Home / Ontslag informatie voor elke situatie / Ontslagrecht. Lees voor
 4. Ok, na spoedcontrole volgt... ontslag, hetgeen ne uno problemo is want er is al een andere baan Punt 2: Vakantiedagen+vakantiegeld kunnen NOOIT ontnomen worden! Zelfs niet bij ontslag op staande voet. Advies: Wees niet bang! Ga wanneer je wilt bij je nieuwe werkgever aan de gang! Succes
 5. Een ontslag wordt beschouwd als collectief wanneer het gaat om een ontslag om economische of technische redenen,en wanneer het in een periode van 60 dagen na de officiële aankondiging een bepaald aantal werknemers treft. Dit aantal hangt af van de grootte van het bedrijf
 6. der loon
 7. Bij deze ontslaggrond gaat het om daden of gedragingen van de werknemer waarbij sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid, hetgeen betekent dat de werknemer schuld heeft aan dat handelen of nalaten. Bij deze ontslaggrond is de mate van verwijtbaar handelen of nalaten dan ook bepalend voor de vraag of sprake is van een redelijke grond voor ontslag

Werknemers die in het kader van een individueel ontslag beantwoorden aan volgende voorwaarden dienen verplicht een outplacement voorstel te ontvangen van de werkgever: Werknemers, ongeacht hun leeftijd, die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een opzeggingsvergoeding die minstens een periode van 30 weken dekt Ontslagrecht bestaat uit alle regels en wetten die te maken hebben met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, terwijl de einddatum van de overeenkomst nog niet is verstreken of een onbepaalde tijd arbeidscontract wil beëindigen dan moet de werkgever het ontslag bij UWV of de kantonrechter aanvragen Rechten en plichten bij ontslag. Rechten en plichten bij ontslag: laat je goed informeren want ontslag is geen sinecure. Emotioneel is dit vaak al heftig genoeg en dan is het dus fijn als je de praktische zaken snel en goed geregeld hebt. Is je ontslag aangekondigd, maar nog niet effectief, dan is het goed je te laten ondersteunen door een jurist Wanneer heeft u recht op transitievergoeding bij ontslag. De regels voor het ontslag zijn versoepeld. Om de medewerker te beschermen is de transitievergoeding bedacht: een bedrag dat u krijgt bij het ontslag. Hier heeft u niet altijd recht op. Als u minimaal twee jaar heeft gewerkt bij uw werkgever dan heeft u wel recht op een.

Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen

Een ontslag door de vervreemder of de verkrijger met het oog op de overgang van onderneming is niet geoorloofd. Maar, wanneer een ontslag plaatsvindt wegens economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid meebrengen, is een ontslag volgens Nederlands recht wel mogelijk. Met andere woorden, de 'nieuwe Ontslag bij vast contract. Heb je een vast contract, dan kan de werkgever je niet zomaar ontslaan. Wanneer een werkgever iemand met een vast contract ontslag wil geven, dan moet daar een goede reden voor zijn. Het kan dan gaan om economische redenen, slecht functioneren, het vervallen van de functie, ziekte of bijvoorbeeld een dringende reden.

Let op: voor het UWV gaat je ontslag in volgens de opzegtermijn die in de wet staat of in je contract. Spreek je met je werkgever een eerdere einddatum af (bijvoorbeeld bij een ontslag met wederzijds goedvinden), dan heb je niet eerder recht op WW. Eindafrekening bij je ontslag. Als je ontslag neemt, krijg je van je baas een eindafrekening Krijg je ontslag of wordt jouw contract niet verlengd, dan is de kans groot dat je recht hebt op een transitievergoeding. Dit is een soort ontslagvergoeding of gouden handdruk.Wij bieden een gratis transitievergoeding rekenmodule aan zodat je weet hoe hoog de transitievergoeding ongeveer moet zijn. Let wel op dat je kunt onderhandelen over het bedrag dat je meekrijgt

Net als bij het gewone contract. De rechten en plichten van een 'gewone arbeidsovereenkomst' zijn ook van toepassing op het nul uren contract. Uiteraard geldt voor een nul uren contract ook het minimum loon. De werknemer met het 0 uren contract heeft gewoon recht op vakantiegeld en op doorbetaalde vakantie van tenminste vier weken Als u dus 5 dagen in de week werkt, heeft u jaarlijks recht op 20 vakantiedagen. Vaak wordt in de CAO of uw arbeidsovereenkomst echter bepaald dat u recht heeft op meer vakantiedagen, ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. De uitbetaling van vakantiedagen bij ontslag geldt voor zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen Zelf ontslag nemen. Heeft u het niet naar uw zin bij uw werkgever of ruzie, dan moet u niet zelf ontslag nemen. Wanneer u zelf ontslag neemt, verspeelt u al uw rechten. Bovendien kan uw werkgever u aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst Jouw rechten bij collectief ontslag in het sociaal plan. In een sociaal plan staan maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten. De werkgever kan een sociaal plan opstellen zonder medewerkers en vakbonden te raadplegen. Maar zo'n sociaal plan heeft minder waarde voor de rechter. Daarom kan de werkgever het sociaal plan ook samen met. Variabele beloning bij ontslag. Heb je niets vastgelegd over de variabele beloning bij ontslag? Overweeg dan toch om een deel van het prestatieloon in de eindafrekening te verwerken, als teken van goed werkgeverschap. 6. Ontslagvergoeding. Je werknemer heeft waarschijnlijk ook recht op een ontslagvergoeding

Bij een reorganisatie heb je als werknemer bepaalde rechten. Bij grotere organisaties valt een collectief ontslag vaak onder een Sociaal Plan. In dit plan staat omschreven wat de werkgever moet doen voor de werknemers die hun baan verliezen door de reorganisatie. Bij een ontslag van meer dan twintig mensen is een Sociaal Plan verplicht Bij ontslag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Ontslag is het op initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan in bijzondere omstandigheden sprake zijn van. Als je ontslagen wordt op 62-jarige leeftijd dan heb je recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. Neem je zelf ontslag dan heb je op geen van beide recht. Afhankelijk van je financiële situatie kun je zowel aanspraak maken op voltijd- als op deeltijdpensioen. Vanzelfsprekend vertelt dit niet het hele verhaal

Ontslagrecht Wet & Rech

Onderhandel bij ontslag altijd over een hogere ontslagvergoeding Vul voor een gratis halfuur advies over ontslag dit formulier in of bel ons op: 071-5164888 Dreigt er ontslag? In bijna alle gevallen is door middel van onderhandeling een veel betere regeling mogelijk Geen ontslag op staande voet wegens weigeren (covid-)vaccinatie 22.07.2021 Geen ontslag op staande voet wegens weigeren (covid-)vaccinatie. Deze uitspraak is een bevestiging van de lijn dat een werkgever zijn werknemers niet (in)direct kan verplichten zich te laten vaccineren Ben Catteau: Na een beëindiging wegens medische overmacht zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel is de werknemer arbeidsgeschikt en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In dat geval kan er aanspraak gemaakt worden op werkloosheidsuitkeringen. Maar de werknemer moet dan wel aan de voorwaarden voldoen om er recht op te hebben

Sinds 2015 heeft de kantonrechtersformule plaatsgemaakt voor de wettelijke transitievergoeding. Het is hierdoor duidelijk wanneer een werknemer bij ontslag recht heeft op een vergoeding en hoe hoog dat bedrag moet zijn. Maar wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding hoger kan zijn? Wettelijke transitievergoedin Opname vakantiedagen voor ontslag: wat nu? Bijna iedere HR-manager heeft het weleens meegemaakt: een medewerker neemt ontslag en wil zijn vele openstaande vakantiedagen graag opnemen. Hierdoor ontstaat er vaak een acuut probleem op de werkvloer: er is geen tijd om vervanging te regelen en de taken van de persoon die vertrekt, moeten wél worden uitgevoerd

Ontslag. Contract van onbepaalde duur (COD) De opzegging moet worden verstuurd per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaarderexploot. De werknemer kan zijn schriftelijke opzegging ook overhandigen aan zijn werkgever, in tweevoud. De werkgever tekent de kopie voor ontvangst Ook bij ontslag via het UWV of de rechter kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Hoe hoog wordt mijn ontslagvergoeding? Bij een dreigend ontslag vanwege een reorganisatie kan er een sociaal plan zijn opgesteld. In dit plan kan zijn opgenomen hoe hoog uw ontslagvergoeding is Je neemt ontslag of wordt ontslagen, maar kreeg nog niet de kans om al je vakantiedagen op te nemen ? 08.04.2020 Naast gewone vakantiedagen heb je bovendien nog recht recupdagen en extra verlof dat werd vastgelegd in een cao

Transitievergoeding Stap 1/5. Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt. Recht op een transitievergoeding bestaat als de werknemer wordt ontslagen of als het tijdelijke contract niet wordt verlengd, op initiatief van de werkgever Scherpe kritiek op collega's en leidinggevenden: ontslag op basis van verstoorde arbeidsverhouding 21.07.2021 De werknemer in deze zaak lag voortdurend met collega's en leidinggevenden overhoop, nu hij op een nogal scherpe manier communiceerde en regelmatig kritiek uitte - die hij dan ook nog eens naar een grote groep collega's placht te mailen Een ontslag is vaak het startschot voor een zoektocht naar een andere job. Dat betekent: solliciteren! En dat kost tijd. Gelukkig heb je tijdens je opzegperiode recht op sollicitatieverlof: dan mag je -met behoud van je loon- afwezig zijn van het werk om ander werk te zoeken

Video: Ontslag: wat zijn je rechten bij verlies van werk

Rechten bij ontslag - ontslagvergoeding - ontslagen

Ontslag: wat zijn mijn rechten en plichten? - stepstone

Ontslag op staande voet is de ultieme arbeidsrechtelijke sanctie, zo benadrukt de rechter. En vaccinatiedrang vormt, zonder wettelijke vaccinatieplicht, een te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Vaccinatie weigeren kan in deze omstandigheden dus geen reden zijn voor een ontslag op staande voet Recht op ontslagvergoeding. Iedereen die ergens 2 jaar heeft gewerkt en wordt ontslagen, heeft recht op een ontslagvergoeding. Dit bedrag is bedoeld om je te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Wie wordt ontslagen doet er verstandig aan een jurist om hulp te vragen. Met het juiste advies valt er vaak een betere deal uit te halen Ontslag nemen: Rechten en plichten Je kunt vrijwillig ontslag nemen, of omdat er sprake is van een conflict. Hoe doe je dat precies en wat zijn je rechten en plichten? Vaak heb je namelijk te maken met een wettelijke opzegtermijn. Vrijwillig ontslag nemen Stel je voor: je hebt een nieuwe baan gevonden. Je hebt gesolliciteerd en bent aangenomen Vaststellingsovereenkomst bij ontslag: Informatie, juridische tips, voorbeeld vaststellingsovereenkomst, de ontslagvergoeding en het recht op WW. Hier lees je wat je moet weten.. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond moet je het ontslag preventief laten toetsen door de kantonrechter. Deze kijkt dan af of twee of meerdere ontslaggronden samen genoeg zijn voor ontslag. Hierbij beoordeelt de rechter ook of een andere oplossing dan ontslag mogelijk is

Met ingang van 1 april 2014 wordt een werkgever verplicht het ontslag van een medewerker te motiveren, als die laatste hierom vraagt. In geval van onrechtmatig ontslag kan de werknemer naar de rechter stappen. Die kan de werkgever die een werknemer onrechtmatig ontslaat veroordelen tot betaling van 3 tot 17 weken loon Taal adviesbrief arbeidsrecht. Vak: HBO Rechten. De aanleiding voor deze adviesnota is het feit dat u, de heer Middelkoop, op staande voet bent. ontslagen door A-West Fuel. En u advies wil inwinnen of dit ontslag op correcte wijze is

Waar moet ik op letten als ik ontslag neem? Het

Doet een dergelijke situatie zich op de werkvloer voor en uw werkgever is niet bereid om daaraan iets te doen, dan mag u zelf ontslag nemen en behoudt u uw recht op een WW-uitkering van het UWV. Neem bij twijfel eerst met ons contact op om te bespreken of er inderdaad sprake is van een 'dringende reden' op grond waarvan u ontslag kunt nemen Voor arbeiders kunnen deze vergoedingen overeenstemmen met zes maanden loon, voor bedienden wordt deze vergoeding door de rechter bepaald. Ontslagverbod bij niet- naleving van de procedures voor collectief ontslag: Dit geldt als uw werkgever daarbij de voorziene procedure van inlichtingen en raadpleging niet nageleefd hebt, zodat u als werknemer niet ontslagen mag worden Omdat ontslag bij een reorganisatie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is, heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt toegekend omdat de werknemer salaris gaat verliezen, omdat het contract wordt ontbonden. Veelal wordt de kantonrechtersformule gevolgd: de kantonrechtersformule = A * B * C1 * C2 en is opgemaakt uit; A. Bij elke oproep heb je recht op minstens 3 uren loon, ook als je minder werkt. De werkgever is verplicht loon door te betalen wanneer je minstens 6 maanden in dienst bent en er is geen of onvoldoende werk door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt. Een 0-urencontract kan de vorm hebben van zowel een tijdelijk als een vast contract Let u wel op, het opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing bij opzegging tijdens de proeftijd of bij een ontslag op staande voet. Als het zo is dat uw jaarcontract afloopt terwijl u ziek bent, dan staat de werkgever vrij in de keuze om uw contract wel of niet te verlengen. De opzegverboden hebben in deze situatie geen werking

Inschrijven VDAB na ontslag | woon je in vlaanderen en

Welke rechten heeft een werknemer bij ontslag? - Jude

Bij ontslag heb je recht op een eenmalige vergoeding. Dit noemen we een transitievergoeding.Dit wordt aan jou betaald als jouw werkgever jou heeft ontslagen. In principe niet als jij zelf ontslag hebt genomen, al zijn hier soms uitzonderingen voor Ontslagen worden is een pijnlijke ervaring. Je gaat door een rouwproces en voelt je verdrietig en boos. Tips om met hernieuwde moed aan de slag te gaan Het is dus in strijd met artikel 7, lid 1 van de richtlijn als een werknemer die onrechtmatig is ontslagen en later, nadat de rechter het ontslag nietig heeft verklaard, zijn werkzaamheden in dienstverband weer heeft hervat, geen recht heeft op jaarlijkse vakantie met behoud van loon voor de periode tussen het ontslag en de wederindienstneming op grond dat die werknemer tijdens deze periode.

Bang voor ontslag: het gaat financieel slecht met het bedrijf. Bang voor ontslag: problemen op de werkvloer. Bang voor ontslag: ziekte, stress of verslaving. Tips tegen angst voor ontslag. Bel ons 0900 - 8020* Kosten € 0,10 per minuut.*. Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur Waar heeft u recht op bij ontslag? Neemt u de ontslagadvocaat in de arm dan kunt u uw belangen goed beschermen! Ontslag kan onverwacht voorvallen maar ook wegens het contract voorkomen. Strikt genomen heeft u als ex-werknemer bepaalde rechten waarop u kunt terugvallen, echter per type ontslagreden verschillen die rechten ontslag op staande voet. De werknemer heeft iets onvergeeflijk of ongepast gedaan, waardoor deze direct naar huis wordt gestuurd. Dit is ook wel de meest ingrijpende vorm van ontslag, omdat men geen recht meer heeft op de WW; ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Het bedrijf laat slechte cijfers zien

Ontslag? Alles wat je weten wilt over ontslag. Recht op ontslagvergoeding? Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Recht op WW? Lees verder In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken over het ontslag, zoals: de reden van het ontslag. de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld. de opzegtermijn. Dat is het aantal weken of maanden tot het einde van het contract. de transitievergoeding. Dat is een vergoeding voor het stoppen van het contract Geen toestemming voor ontslag zonder positief advies van de OR Adviesrecht OR en de Wet op de ondernemingsradenArtikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) geeft de OR het recht advies uit te brengen over bepaalde voor de onderneming belangrijke voorgenomen besluiten Ontslag zonder dringende reden. Als het niet gaat om een ontslag wegens dringende reden en de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is, dan beschikt de werknemer over een opzeggingstermijn. Als deze termijn niet wordt nageleefd, heeft de werknemer bovendien recht op een opzeggingsvergoeding

Weet wat je rechten zijn bij ontslag | InterpolisRechten bij ontslag: sollicitatieverlof - rechten enDe grensarbeider: wat bij ontslag door NederlandseNieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag UWV | SazasOntslag bij vast contract - tips en advies wanneer jeVU maakt bij ontslag verboden onderscheid op grond vanOntslag bij reorganisatie: dit zijn je rechtenOntslag met tijdelijk contract: wat zijn mijn rechten? | DAS

Verdiep je in je rechten en vraag advies aan een professioneel jurist. Als je boventallig bent verklaard, kan dat verschillende gevolgen hebben. Je kan recht hebben op een andere functie bij hetzelfde bedrijf. Of je kan ontslagen worden met een transitievergoeding of begeleiding naar een nieuwe baan, soms mag je kiezen tussen deze twee opties Transitievergoeding en billijke vergoeding. Vanaf 1 juli 2015 heeft de statutair directeur, net als een reguliere werknemer, bij ontslag recht op een (gemaximeerde) transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding.Deze billijke vergoeding geldt indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, er geen redelijke grond is voor ontslag, herplaatsing binnen een. Rechten en plichten bij een ontslag. Het is een moeilijk moment wanneer u te horen krijgt dat u ontslagen bent, ongeacht of het nu om een collectief of individueel ontslag gaat. In ieder geval is het belangrijk te weten wat uw rechten en plichten zijn