Home

Percentage mannen in het basisonderwijs

Mannen in het onderwijs Thema's Onderwijs in cijfer

Ruim 6 op de 10 pabo-mannen staan niet voor de kla

  1. Nog geen 20% van de gediplomeerden is man, in 2014 607 mannen om 3.518 vrouwen. Ondanks dat de man/vrouw-verhouding geen invloed lijkt te hebben op de onderwijskwaliteit, wordt deze scheve samenstelling als ongewenst gezien. Daarom zijn er initiatieven om meer mannen in het basisonderwijs te krijgen
  2. Vooral het percentage mannen is laag. Bij Kindcentrum Het Talent in Asten is er een welkome uitzondering. Thomas Koolen, Roel Henderikx en Frans Verberne. Drie jonge en ambitieuze mannen die docent zijn op een basisschool. En dat zie je niet vaak meer. Dat heeft met veel factoren te maken. Er zijn de afgelopen jaren veel mannelijke docenten afgehaakt op de Pabo. Dat had onder andere te maken met de verplichte 'kltage' in het eerste studiejaar
  3. Hierin kom je traditioneel erg veel vrouwen tegen. In de kinderopvang werkten altijd al érg weinig mannen, maar waar juist de afgelopen eeuw naast vrouwen ook veel mannen in het onderwijs vernieuwing en versterking brachten, daalt nu het aandeel mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs sterk
  4. Op de basisschool staat het laagste percentage mannen voor de klas (19 procent), gevolgd door het mbo (47 procent) en voortgezet onderwijs (50 procent). Ook op de Pabo's zijn de mannen in de..
  5. Het is een vraag die HNA-onderzoeker Gerda Geerdink al jarenlang bezig houdt. Sinds 2000 doet ze al onderzoek naar het afnemende aantal mannen in het basisonderwijs: In 2000 doceerde ik aan de PABO, het onderwijstraject voor studenten die in het basisonderwijs willen werken
  6. Vrouwen werken na studie gezondheidszorg vaker dan mannen in de zorg. 9-2-2021 00:0

Binnen deze opleiding is het aandeel eerstejaars en gediplomeerde mannen beduidend kleiner dan het aandeel vrouwen. Eenmaal op de arbeidsmarkt blijkt dat mannen met een opleiding tot leerkracht basisonderwijs minder vaak werkzaam zijn in dit beroep dan vrouwen: 37 versus 57 procent Aan het voortgezet en basisonderwijs wordt het meest uitgegeven. Dit zijn ook de sectoren met de meeste leerlingen. In het voortgezet onderwijs stegen de uitgaven in tien jaar met 31 procent tot 10,9 miljard euro in 2016. De uitgaven aan het basisonderwijs groeiden met 14 procent tot 9,8 miljard euro in 2016

Het feit dat alsnog maar vijftien procent van de leraren op de basisschool man is, heeft volgens Geerdink vooral zijn oorsprong in de uitval op de pabo. Slechts een derde van de mannen haalt uiteindelijk het pabo-diploma, ten opzichte van meer dan de helft van de vrouwen. Daar gaat iets mis en dat is waar wij in ons onderzoek naar keken Percentage vrouwen en mannen in dienst . Heel even geduld alsjeblieft... de personeelsgegevens worden geladen! Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief. Er werken steeds minder mannen in het basisonderwijs. Vergeleken met de kinderopvang, is het percentage mannen van 15,6 procent (in 2012) nog heilig, maar er is wel duidelijk sprake van een afname. In 2003 was 22 procent van de leerkrachten nog man Onder vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs is het aandeel met een deeltijdbaan in 2015 veel hoger dan onder mannen: 78 procent versus 34 procent. Wanneer ze deeltijds werken, doen ze dat bovendien vaker in een kleinere deeltijdbaan. Hierdoor is de verhouding tussen het aantal uren dat vrouwen en mannen in het basisonderwijs voor de klas staan iets minder scheef dan de verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke leerkrachten Het aantal mensen dat hulp bij de verslavingszorg zoekt voor gamen is tot 2013 sterk gestegen en schommelt sindsdien rond de 500 per jaar. In 2015 waren er 537 personen met een hulpvraag voor internetgamen, wat neerkomt op 3 inwoners per 100.000 inwoners. 14 Dat kun je terugvinden in dit rapport met cijfers van de verslavingszorg Veel meer mannen dan vrouwen melden zich met een gameverslaving.

Het percentage mannen dat werkzaam is in het basisonderwijs daalt al jaren en was vorig jaar slechts 17,5 procent. Daar moet volgens de lokale D66 en PvdA snel veradering in komen. Dat schrijft AT5 Het percentage mannen in het basisonderwijs was in 1999 nog 27,6 procent, in 2007 was dit 18,7 procent. Binnenkort wordt dit aantal dus nog lager. Bovendien stroomt een derde van de mannen in het basisonderwijs door naar een managementfunctie, waardoor ook zij niet meer voor de klas staan Het aantal mannen voor de klas daalt al jaren: in 2010 stonden nog ruim 16 duizend mannen voor de groepen 1 tot en met 8, vorig jaar waren dit er minder dan 13.538. Ook het aantal vrouwelijke leraren in het basisonderwijs neemt af maar de afname is in die groep minder groot

Percentage mannen in het onderwijs internationaal Thema

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden Tolkamer als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn In 1999 was in Nederland nog 28% van alle docenten in het basisonderwijs man. In 2013 daalde dit percentage naar 17,6%. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs) vraagt het Rotterdamse stadsbestuur vandaag om de Rotterdamse cijfers. Meisjes doen het tegenwoordig beter in het onderwijs dan jongens. Over de redenen daarvoor wordt veel gespeculeerd. Regelmatig wordt de suggesti Aan de hand van het dalende percentage mannelijke leerkrachten tussen 1980 en nu vroeg Lubach zich af waarom er relatief zoveel minder mannen voor de klas staan in het basisonderwijs. Om de drastische daling van het percentage mannelijke leraren in het basisonderwijs te duiden vroeg de redactie van Zondag met Lubach cijfers op bij zowel het ministerie, DUO als het CBS

Percentage mannen naar lerarenopleiding Thema's

  1. Bij 65-plussers voldoen meer mannen dan vrouwen aan Beweegrichtlijnen De verschillen in voldoen aan de Beweegrichtlijnen tussen mannen en vrouwen zijn niet groot, behalve in de categorie 65-plus. Het percentage mannen van 65 jaar en ouder dat voldoende beweegt is aanzienlijk hoger dan het percentage vrouwen, 45,5% versus 38,9%. Meer informati
  2. Percentage vrouwen en mannen in dienst . Heel even geduld alsjeblieft... de personeelsgegevens worden geladen! Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Christelijke Basisschool de Banier. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Primenius
  3. Basisschool Basisschool Bocholtz ligt in de buurt Bocholtz. Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bocholtz getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar

vrouwelijke en mannelijke leerkrachten en managers in het basisonderwijs. In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar - zowel op de pabo als in het basisonderwijs - mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor vestiging Antoniusschool voor Basisonderwijs Aerdenhout Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft Het percentage kinderen dat wereldwijd niet naar de basisschool (6-11 jaar oud) gaat is tussen 2000 en 2016 gedaald met 6%. (UNESCO, 2018). Ook wordt het gat tussen het aantal jongens en meisjes dat naar school gaat kleiner: dit is van 6% naar 2% gedaald. Sinds 2007 is de vooruitgang in het aantal kinderen dat naar school gaat echter afgenomen

Het lerarenkorps van het basisonderwijs wordt namelijk al jaren ouder en ouder. Zeker onder de mannelijke docenten in het basisonderwijs is er een duidelijke vergrijzing te zien. In 2003/2004 was 11 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2017/2018 werden de leeftijden van basisschoolleraren nog eens onder de loep genomen Het percentage werknemers met deze klachten schommelt Als voorbeeld hieronder het basisonderwijs. De volledige tabellen voor alle landen en het voortgezet zijn terug te vinden in bijlage 1. Hoe dan ook: ook in het voortgezet onderwijs doet men nu meer met minder mensen Werkdruk in het basisonderwijs Vrouwen ervaren een hogere werkdruk dan mannen. Van het vrouwelijke collega's met meer dan twee jaar ervaring ligt het percentage tussen de 51 en 53 procent. Ervaren werkdruk is bij een dienstverband van 21-30 uur het hoogs In het voortgezet onderwijs is dit 25% en in het basisonderwijs ongeveer 12%. Een manager moet er niet aan denken: Een verloop van 100% onder zijn medewerkers PER JAAR! Maar beste manager: Dit is wel wat er voor de klas gebeurt! Veel mensen die niet in het onderwijs zitten, hebben een rooskleurig beeld van het beroep juf of meester Het aantal mannen dat voor de PABO kiest, is relatief gering: slechts 15 % mannen, tegenover 85 % vrouwen. Deze verhouding lag vroeger anders, maar is de laatste 10 jaar wel stabiel. Het SCO-Kohnstamm Instituut onderzocht de achtergronden, en kwam tot drie bepalende factoren voor het lage aantal mannelijke studenten

Het tekort aan leraren is het grootste in de Randstad. Uit de infographic valt op te maken dat het aantal online geplaatste vacatures als percentage van het onderwijspersoneel (de vacature-intensiteit) in de Randstad hoger is dan in de andere gebieden. In 2017/2018 lag de vacature-intensiteit voor het basisonderwijs in de Randstad gemiddeld op. Voor het eerst toont de Centrale Eindtoets ook in hoeverre leerlingen de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen beheersen. 3. De referentie­ niveaus beschrijven wat leerlingen, van de basisschool tot aan het hoger onderwijs, moeten kennen en kunnen als het gaat om verschillende onderdelen van taal en rekenen

Dyslexie is volgens woordenboek Van Dale: het on­ver­mo­gen om let­ters, woor­den en zin­nen goed te le­zen, als ge­volg van de ge­brek­ki­ge ver­wer­king van de waar­ge­no­men in. Profielwerkstuk over Ontwikkelingen in het onderwijs voor het vak economie. Dit verslag is op 12 december 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Het percentage overgewicht neemt af als de inkomensklasse hoger wordt, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen vanaf de laag midden inkomensklasse tot de hoogste inkomensklasse. Mensen uit de laagste inkomensklasse vallen niet in deze trend en hebben juist minder vaak overgewicht dan de mensen die een inkomensklasse hoger zitten (laag midden inkomensklasse)

#inkomensverschil hashtag on Twitter

Cijfers lichamelijke beperking. 12% van de bevolking van 12 jaar en ouder ervaart één of meerdere matige of ernstige beperkingen met betrekking tot zien, horen of mobiliteit. Een groter percentage vrouwen (15%) dan mannen (8%) ervaart deze beperkingen. Het meest gerapporteerd worden beperkingen in bewegen, gevolgd door beperkingen in horen en zien In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 3,5 procent en 1,6 procent. De verschillen in online pesten zijn tussen leerlingen met- en zonder migratieachtergrond kleiner. Dat geldt met name voor het basisonderwijs. Daar zegt 0,6 procent van de leerlingen met een niet-westerse achtergrond regelmatig online te pesten Het percentage mensen met een hoog persoonlijk welzijn was in 2020 hetzelfde als een jaar eerder. Ook waren er geen significante verschillen in de ontwikkeling naar leeftijdsgroep. Onder volwassenen tot 35 jaar hebben de meeste mensen een hoog persoonlijk welzijn (rond de 70 procent), onder 45- tot 75-jarigen de minste (rond de 64 procent) Percentage zittenblijvers2 Bijna 9000 kinderen in het basisonderwijs krijgen in juni te horen dat ze een jaartje zullen moeten overzitten. men er verkeerdelijk van uit dat het algemene instructieniveau hierdoor hoger komt te liggen en dus d Een ervaren leerkracht in het basisonderwijs verdient €2.546. Dat betekent dat leraren in het basisonderwijs er in 10 jaar tijd maar €32 bruto per maand op vooruitgaan. In onderstaande afbeelding kunnen we het salaris van ervaren leraren op het basisonderwijs vergelijken met leraren op het voortgezet onderwijs

Meesters in het basisonderwijs zijn nog altijd schaars. Het ministerie van Onderwijs spant zich in om meer jonge mannen te bewegen voor de lerarenopleiding te kiezen. Seksediversiteit in het onderwijs is goed voor de ontwikkeling van kinderen en met name jongetjes zijn gebaat bij mannelijke leerkrachten, bleek een aantal jaren geleden al uit onderzoek Het Turkse onderwijssysteem kent basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Hierin bestaan zowel een particuliere als een openbare variant. Het openbaar onderwijs wordt gefinancieerd door de overheid. Ouders betalen geen of een kleine bijdrage. Particuliere scholen daarentegen zijn duur en zeker niet voor iedereen toegankelijk. De kwaliteit van het onderwijs ligt op de. Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen. referentie. BaO/2012/01. publicatiedatum. 05/06/2012. datum laatste wijziging. 08/05/2020. wettelijke basis. Artikel 37bis tot en met artikel 37vicies septies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 Als het aantal mensen dat geen basisonderwijs heeft genoten afneemt, zal het aantal dat middelbaar en hoger onderwijs heeft genoten toenemen. In 1970 zijn er in de wereld 700 miljoen mensen die middelbaar of hoger onderwijs hebben genoten. Voor het jaar 2100 wordt geschat dat dit aantal is toegenomen met een factor 10. Kwalitei Onderwijssysteem. Leerplicht is van basisschool t/m lagere middelbare school, dus van 6 t/m 15 jaar. Men kent in Japan 5 fasen in het onderwijssysteem. Als we de klchool even vergeten duren de achtereenvolgende leerperioden 6, 3, 3 en 4 jaar en het wordt daarom wel het 6-3-3-4 systeem genoemd. Onderwijs

Personeelssterkte primair onderwijs Kengetallen

De stelling dat het islamitisch basisonderwijs intergratie verhinderd en een voedingsbron Ook wisten ze niet goed hoe men het beste kon communiceren met, en lesgeven aan, continue sterke migratietoename (geconcentreerd in en rondom de grote steden), het percentage islamitische leerlingen op sommige basisscholen zo sterk opliep,. In 2019 was het percentage mensen dat mantelzorg verleende met 26,2% het grootst in de leeftijdscategorie 50- tot 55-jarigen. Dit komt mogelijk doordat van deze groep mensen de ouders nog in leven zijn en tegelijkertijd vaak een zodanige leeftijd hebben dat ze meer gezondheidsklachten hebben ( Josten & de Boer, 2015 )

2. Toepassing in het Gentse Basisonderwijs Binnen het werkingsgebied van het LOP-Gent Basisonderwijs hebben we gemiddeld 39,8% GOK-leerlingen. Voor vestigingsplaatsen die (39,8 + 10 =) 49,8% GOK-leerlingen tellen of meer mag men een voorrangsperiode voor de inschrijving van niet-GOK-leerlingen inlassen Schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, januari 2018 DUO Onderwijsonderzoek & Advies drs. Liesbeth van der Woud Wel is het percentage basisscholen dat het traditionele model hanteert tweederde van de basisscholen (63%) heeft men langer geleden gekozen voor het huidige schooltijdenmodel

Onderwijsblog: Dat kinderen onder hun niveau de basisschool verlaten ligt niet aan een gebrek aan kansen, meent Sezgin Cihangir. Het reguliere onderwijs faalt in het bieden van mogelijkheden Leefstijl. Auteurs: Ellen Uiters en Alet Wijga (RIVM) Percentage rokers onveranderd hoog en alcoholgebruik onveranderd laag. In 2019 rookt 63% van de Syrische mannen en 27% van de Syrische vrouwen wel eens, en die percentages zijn nauwelijks veranderd sinds 2017 (zie figuur 1). Veel meer Syrische mannen dan Syrische vrouwen roken, maar ook onder vrouwelijke Syriërs is het aandeel dat wel eens. Investeren in onderwijs is goed voor de maatschappelijke ontwikkeling en helpt de economische groei. Toch staat onderwijs laag op het prioriteitenlijstje van Rutte-III. Onverstandig, laat Onderwijsblad-hoofdredacteur Robert Sikkes zien. Iedere dag zijn meer dan 400 duizend mensen aan het werk in het onderwijs: van basisschool tot aan universiteit Het percentage kinderen met obesitas steeg in deze periode met respectievelijk 1,4% en 1,3%. Vóór de start van het interventieprogramma had in de interventiegroep 19,6% van de meisjes overgewicht en 10,8% van de jongens (tabel 3). Na het interventieprogramma nam in beide groepen het percentage overgewicht met 4,3% toe

Wat is het effect van het geslacht van leraren in het

Scheve genderverdeling in basisonderwijs komt niet door

Steeds minder mannen in het basisonderwijs Peelbelang Onlin

Segregatie in het basisonderwijs in Almere 2 Wat betreft het opleidingsniveau van de beroepsbevolking van 15-65 jaar (zie bijlage C, p. 72): Almere heeft in 2008 25 procent 'laagopgeleiden'1, net. Het percentage Engels ligt met name zo hoog omdat er veel Engelse liedjes gezongen worden. tegenstelling tot mensen die een tweede taal na de puberteit leren (Appel en Vermeer, 1996; Edelenbos, Vervroegd Engels in het Basisonderwijs Lijst van figuren en tabellen.

Discussie: Mannen in het Primaire Onderwijs - Lauk Woltrin

in het basisonderwijs Taal en rekenen zijn door de Nederlandse regering benoemd als kernvakken voor het Bij rekenen is dat niet het geval: Spreekt men bij rekenen over de niveaus 1F en 1S, bij taal is dat meestal 1F en 2F. 'Het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 1F behaalt moet toenemen van 75 Voor de opmaak van het beroepsprofiel 'brugfiguur in het basisonderwijs' is de procedure gevolgd zoals uitgewerkt binnen de Sector Arbeid en Organisatie van het HIVA (Malfait & Sels, 1996). Deze werd door het HIVA reeds meerdere keren toegepast voor beroepen in uiteenlopende sectoren (zie o.a. De Cock & Douter BaO/2005/09. publicatiedatum. 29/06/2005. datum laatste wijziging. 29/01/2021. wettelijke basis. Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. wettelijke basis. Het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs In het schooljaar 2017-2018 is het percentage scholen dat het traditionele schooltijdenmodel hanteert verder gedaald naar 41 procent. Vorig schooljaar was dit nog 50 procent en zes jaar geleden was dat op ruim driekwart van de scholen (77 procent) het geval

Meer mannen voor de klas? Graag! Maar hoe? Trou

Dan kan je via de deeltijd pabo verkort (2,5 jaar) je diploma halen én na het behalen van je propedeuse op zoek naar een betaalde baan in het onderwijs. De mijlpalenregeling versneld voor de klas is ontwikkeld als extra actie om het lerarentekort in Nederland tegen te gaan Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs Analyse, conclusies en aanbevelingen Algemene analyse Naar aanleiding van deze inventarisatie naar de mate waarin gemeenten uit de G31 te maken hebben met etni-sche segregatie in het basisonderwijs en de wijze waarop zij hiermee omgaan, kunnen enkele algemene uitspra-ken worden gedaan Jonge mensen hoger opgeleid dan ouderen. Onder jonge mensen is het percentage hoogopgeleiden in 2018 hoger dan onder ouderen. Bijna de helft van de 25-44-jarigen (46%) had hbo of universteit als hoogst behaald opleidingsniveau; onder 65-plussers was dit 18%.Onder 65-plussers is het percentage laagopgeleiden juist hoger was dan het percentage jongeren met een laag onderwijsniveau Leerlingen in het basisonderwijs krijgen verplichte centrale toetsen of examens voor Nederlands en rekenen

Hoe mannen langzamerhand uit het basisonderwijs verdwijne

De laatste mannen in het basisonderwijs. 'De meesters namen de technische zaken vaak voor hun rekening. Nu zeg ik in het weekeinde wel eens tegen mijn man: Kom even mee naar school dan kun je de bel maken.'. In een artikel over de feminisering van (vooral het basis-) onderwijs ( Het Schoolblad van 6 oktober) is schooldirecteur Ingrid. Een kwart van de leerlingen rapporteert ADHD-achtige symptomen. Van de kinderen op de basisschool (gemiddeld 11,5 jaar) rapporteert 25% ADHD-achtige symptomen.Meer jongens (28%) dan meisjes (21,1%) rapporteren ADHD-achtige symptomen.Van de jongeren in het voortgezet onderwijs (12-16 jaar) is het totale percentage iets hoger: 29% van de jongeren rapporteert ADHD-achtige symptomen Het percentage hoogopgeleide ouders is in dezelfde periode gestegen van 16,0 naar 42,4 procent. Als de bovenste groep groter wordt en de onderste groep kleiner, dan zou men kunnen verwachten dat in beide groepen de gemiddelde prestaties afnemen • Het percentage jongeren van 11 en 13 jaar dat in de laatste 30 dagen alcohol had gedronken, was ook lager dan Europees gemiddeld (2 vs. 5% voor de 11-jarigen, 9 vs. 14% voor de 13-jarigen. • Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat in 2017 ooit had gedronken lag daarentegen ietsje boven het internationale gemiddelde (62 vs. 59%)

Figuur 3Verschil tussen mannen en vrouwen bij deelname opSteeds minder mannen in het basisonderwijs | Peelbelang OnlinePercentage mannen in het onderwijs, mannen in het lager

Weer meer burn-outklachten in het onderwijs Het burn-out percentage in het onderwijs stijgt voor het vierde jaar op rij. In 2019 opnieuw, tegen de landelijke trend in. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek Cultuurverschillen. Een van de redenen waarom allochtone kinderen het slechter lijken te doen in het onderwijs is het verschil in cultuur. Er is veel onbegrip bij zowel de leerling als de leerkrachten. Andere culturen hebben andere normen en waarden. Zo blijkt uit onderzoek dat Indianen in Amerika moeite hebben met het gehoorzamen van een leraar Culturele verschillen overbruggen met kunst en cultuur. Iedere klas is een mengelmoes. Leerlingen verschillen van elkaar: niet alleen qua uiterlijk, maar ook op het gebied van culturele achtergrond en gedachtegoed. In deze multiculturele klassen is het soms een uitdaging om de verschillen in culturele achtergrond te overbruggen Welk geloof hangen we aan? Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder rekent zich niet tot een levensbeschouwelijke stroming. In 2019 rekende 20 procent van de Nederlanders zich tot de katholieke kerk, 15 procent was protestants, 5 procent moslim en 6 procent behoorde tot een andere religieuze groep