Home

Indien van toepassing afkorting

1) I n.v.t. afkorting niet van toepassing Voorbeeld: ``Bent u zwanger?` (n.v.t. voor mannelijke invullers)` II n.v.t. afkorting. Dit toezicht is systematisch en wordt geregistreerd indien men niet van versoepelingen kan genieten. Indien versoepelingen van toepassing zijn dienen alleen non-conformiteiten, correctieve acties en corrigerende maatregelen geregistreerd te worden Certificatie De validatie van het autocontrolesysteem door een onafhankelijke e Niet van toepassing Wat betekent de afkorting n.v.t.? Nu weet u wat de afkorting n.v.t. betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op Afkortingwoordenboek.nl indien dit van toepassing Where other report only if applicable. Overige alleen invullen indien van toepassing. Use year and month if applicable

N.v.t. - 2 definities - Encycl

FYI (for your information = voor jouw informatie). Hierdoor is het soms lastig een sms te lezen als je de betekenis van zo'n afkorting niet kent. Ook in de computer, waaronder pc en internet techniek en mobiele telefoon (gsm, gprs, umts, 4G), zijn vele afkortingen in gebruik In totaal is IVT een acroniem of afkorting woord dat is gedefinieerd in eenvoudige taal. Deze pagina illustreert hoe IVT wordt gebruikt in messaging-en chat forums, naast sociale netwerksoftware zoals VK, Instagram, Whatsapp en Snapchat Verkorte schrijfwijzen van eenheden . Eenheden van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. Achter afkortingen van maten/gewichten schrijf je geen punt: m = meter. g = gram. l of L = liter . De voorvoegsels milli, centi, deci, deca, hecto, kilo worden afgekort met een kleine letter: mm = millimeter (0,001 m) cm = centimeter (0,01 m) dm = decimeter (0,1 m verpakking en verpakkingsafval (PbEG L 50) van toepassing. 2. De afkortingen en cijfercodes, bedoeld in het eerste lid, zijn duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en blijvend herkenbaar, ook wanneer de verpakking is geopend. De codes kunnen helpen bij de identificatie van materialen voor bijvoorbeeld het sorteren ervan

als synoniem van een ander trefwoord: toepasselijk (bn): geldend, van kracht, van toepassing ter zake (bn): aan de orde, van toepassing Afkorting i.v.t | Betekenis i.v.t. De afkorting i.v.t. heeft een tweetal betekenissen, die hieronder worden toegelicht. Instituut Vakopleiding Tandtechniek. Interrupt Vector Table. Voorbeeldzin: Om professioneel tandtechnicus te worden, moet de opleiding tandtechniek worden gevolgd aan het I.V.T RPR is de afkorting van 'Rechtspersonenregister' - wat vroeger het HR of Handelsregister was. Rechtspersonen (vennootschappen, VZW's, stichtingen) moeten dit vermelden op hun facturen, gevolgd door het gerechtelijk arrondissement waaronder de rechtspersoon valt

Wat betekent de afkorting n

  1. Vertalingen indien van toepassing NL>EN. indien van toepassing. if appropriate. Bron: Bouwwoordenboek. Voorbeeldzinnen met `indien van toepassing`. Download de Android App. Download de IOS App
  2. indien van toepassing (ook: eventueel
  3. Informatie over een verzoek om financiering door de Gemeenschap (indien van toepassing). Information relative à une demande de financement communautaire ( le cas échéant ). frequentie ( indien van toepassing )

Een zin waarbij uitdrukkelijk verklaard wordt dat de machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn; en indien van toepassing de overige richtlijnen waaraan voldaan wordt. Indien van toepassing, een verwijzing naar de gehanteerde (geharmoniseerde) normen. De plaats en de datum van de opstelling van de EG-verklaring indien van toepassing: (*Woord en zin splitter gebruikt) indien: si tant est que; si; pourvu que; à condition que. indienen: proposer; offrir; présenter. VAN: réseau à valeur ajoutée; RVA; ligne de communication clés en main. van: en; de; à; dès maintenant; à partir de maintenant; depuis maintenant. toepassing: mise; emploi; application; usage Bij co-assurantie en poolvorming is de OVS volledig van toepassing indien de leidende verzekeraar tot de OVS is toegetreden, ongeacht of de medeverzekeraars bij de OVS zijn aangesloten. 9. Wanneer tussen twee bij deze overeenkomst aangesloten verzekeraars ook een andere schaderegelingovereenkomst van toepassing is, dan gaat deze laatste vóór

Vertaling van if applicable in Nederlands - Reverso Contex

van toepassing zijn (ook: toepassen, gebruiken, aanwenden, aanleggen, doorvoeren, opbrengen, in toepassing brengen, een aanvraag doen Bij geneesmiddelenonderzoek moet u altijd een EudraCT-formulier kennisgeving wijziging (B5) meesturen en, indien van toepassing, ook een gewijzigd EudraCT-aanvraagformulier (B3). Samengevat dient u bij een amendement de volgende documenten in te dienen bij de toetsende commissie (METC of CCMO): Aanbiedingsbrief (A1) met daarin een omschrijving van.

betrokken lidstaat (indien van toepassing) 12 vervaldatum van het EORI-nummer (indien van toepassing) 13 toestemming voor de openbaarmaking van de in de punten 1, 2 en 3 opgenomen persoonsgegevens, als deze is gegeven Hebt u een eenmanszaak? Dan kunt u deze toestemming niet geven. 14 uw AEO-status (indien van toepassing) RSIN/BSN RSIN is de afkorting van Rechtspersonen en Samenwerkings Indien 1) Aangenomen dat 2) Als 3) Bijaldien 4) Bijgeval 5) Gesteld 6) In casu 7) Ingeval 8) Mits 9) Op voorwaarde dat 10) Telkens wanneer 11) Tenzij 12) Tijdperk in het trias 13) Voegwoord 14) Wanneer 15) Z Nederlands: ·(afkorting) (medisch) si necesse sit = indien nodig, zo nodig, z. keer dat je iets toepast - application (la ~), utilisation (la ~) de toepassing van een methode - l'application d'une méthode Onze algemene voorwarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten. - Nos conditions générales sont d'application pour tous les contrats d'achat stichting] of -indien van toepassing- een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat het lid van de raad van commissarissen, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van [afkorting naa

Afkorting vinden - Zoek afkortingen hier op - vind je

• Indien van toepassing staat uw bedrijfslogo links bovenaan • Het retouradres links boven op 1 regel vermeld onder het eventuele bedrijfslogo, bij voorkeur onderstreept. 4 cijfers rechts van de afkorting van de staatsnaam Codering: x - - - = territorium staa Uitleg termen & afkortingen loonstrook Daarop volgt de cao die op jou van toepassing is en in welke loonschaal en trede je bent ingedeeld. Normale uren: Het totaal aantal gewerkte uren in die week. Indien van toepassing vind je hierna de netto vergoedingen en/of inhoudingen Afkortingen en symbolen. Opbouw van dit overzicht: 2. niet van toepassing. A is de Nederlandse betekenis van een genoemd Spokaans woord (indien de Nederlandse betekenis niet onmiddellijk achter het Spokanse woord, tussen haakjes, volgt). Indien de producent of importeur op de verpakking, dan wel op het etiket van de verpakking, (PbEG L 50) van toepassing. 2. De afkortingen en cijfercodes, bedoeld in het eerste lid, zijn duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en blijvend herkenbaar, ook wanneer de verpakking is geopend. De codes kunnen helpen bij de identificatie van

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 dec 2018 om 23:08. De tekst is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn Zinnen, termen en afkortingen in Franse zakelijke brief. In het Nederlands wordt in brieven voor professionele doeleinden vaak gebruik gemaakt van standaard zinnen en afkortingen. Deze zijn ook bruikbaar in Franse zakelijke brieven. Vaak gebruikte terminologie en enkele voorbeeldzinnen illustreren dit thema

Lijst met Latijnse afkortingen -. List of Latin abbreviations. Voor stenotekens in Latijnse inscripties en manuscripten, zie Scribal afkorting . Dit is een lijst met veel voorkomende Latijnse afkortingen . Bijna alle onderstaande afkortingen zijn overgenomen door Modern Engels . Echter, met enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld versus of modus. Lijst met medische afkortingen -. List of medical abbreviations. Afkortingen worden heel vaak gebruikt in de geneeskunde. Ze verhogen de efficiëntie zolang ze intelligent worden gebruikt. De voordelen van beknoptheid moeten worden afgewogen tegen de mogelijkheden van verduistering (waardoor de communicatie voor anderen moeilijker te begrijpen. Indien in stap 0 een afkoopsom voor erfpacht is opgenomen die niet van toepassing is in het doorexploiteer scenario in combinatie met de (sociale) streefhuur, mag dit in deze stap worden gecorrigeerd. In stap 2 wordt verondersteld dat de jaarlijkse canon (indien van toepassing bij een doorexploitee mogelijke gebreken aan een bouwdeel, de bijbehorende ernst ervan en indien van toepassing de intensiteit. Daarnaast is in de webapplicatie de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 4768 opgenomen. Afkortingen Afkortingen zoveel mogelijk vermijden tenzij de afkortingen een bred

1 Bijlage 1: Financiële achtergrondinformatie bezuinigingsopties Toelichting Directe huisvestingslasten Directe huisvestingslasten zijn bijvoorbeeld: huur- of kapitaallasten, kosten voor onderhoud, schoonmaak, energie, water, verzekeringen e.d. Personeelskosten Bijvoorbeeld: primaire en secundaire kosten voor beheerders en schoonmaak, overheadkosten (indien van toepassing) Nieuwsbericht Corona Financiering en facturatie periode 3 en 4 2020 Cosis: REACTIE GEVRAAGD VOOR 7 APRIL A.S. indien van toepassing Beste Onderaannemer, Begin vorige week heeft u van ons een nieuwsbericht per post ontvangen betreffende de financiering en facturatie periode 3 en 4 2020 i.v.m. het Corona virus, deze nieuwsbrief is ook toegevoegd bij deze mail C. Het Keuzedeel Stageblad (indien van toepassing) 2.7 Met ingang van 1 augustus 2016 biedt de onderwijsinstelling keuzedelen aan voor alle opleidingen die dan starten. De onderwijsinstelling zorgt ervoor dat alle opleidingen aan de wet- en regelgeving voldoen

(indien van toepassing): 4. Afkorting van de benaming (indien van toepassing) in het Nederlands: in het Frans (indien van toepassing): 5. Contactgegevens Tel.: Fax.: E-mail: Website: Vak voorbehouden aan de administratie. Straat en nummer. Afkortingen op het web maken het lezen en begrijpen van een tekst vaak moeilijker. Wat betekent bijvoorbeeld t.a.v.? Of een WOB-verzoek? Afkortingen die de lezer niet kent, leiden tot onduidelijkheid en irritatie bij de lezer. In dit artikel een aantal praktische tips om beter om te gaan met afkortingen op websites. Afkortingen vaak hobbels bij [ Afkortingen SW 1 - aanscherping van de vrijstelling indien geschonken wordt aan een goeddoelinstelling; - geen waardedruk meer voor de eigen woning. 2007: geen wijzigingen van ingrijpende aard. van toepassing van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015!

AFKORTINGEN GEBRUIKT IN DE LANDELIJKE SPORTREGLEMENTEN I.T.T.F. : De onderhavige sportreglementen zijn van toepassing op alle ontmoetingen, georganiseerd door de VTTL, Indien de klassering van een speler niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de 1 Indien in het atheneum ontheffing is verleend voor het volgen van een taal (op grond van artikel 26e, vierde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO), waarbij de taal moet worden vervangen door een ander examenvak (als bedoeld in het vijfde lid van dat artikel), dan wordt dat vervangende examenvak vermeld op de cijferlijst in plaats van de taal (dus in het gemeenschappelijke deel) * Indien van toepassing. U kunt deze aanvraag digitaal aanleveren via administratievth@almere.nl onder vermelding van het kavelnummer en uw naam. De Toets Stedenbouwkundige Randvoorwaarden (SRV-toets) zal worden uitgevoerd op basis van de door u ingediende gegevens Informatiepunt Detentieverloop. Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken. Het gaat hier om veroordeelden in het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken

2: Niet van toepassing op particulieren. 3: Indien van toepassing, vul uw US Federal Tax classif ication in. 4: Indien van toepassing , vul informa tie in de daarvoor bestemde ruimte in. 5: Vul uw adres in. Gebruik geen postbus 6: Vul uw woonplaats, staat of provincie en postcode in. Gebruik geen afkortingen Register vergunningen | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Documenten. Register vergunningen. In het register vergunningen vervaardigen (F), invoer (I) , groot (G) - en kleinhandel (D) in diergeneesmiddelen staan gegevens vermeld van iedere (geldige) vergunninghouder, waaronder: vergunningnummer en de afkorting van de soort vergunning wijze de betrouwbaarheid van de dien stverlening van Logius kunnen bedreigen of beïnvloeden. 5. Rechten en verplichtingen van Logius. 5.1 Conform artikel 4 lid 1 onder f van deze Overeenkomst toetst Logius (indien van toepassing), per Aansluithouder of de aanbieder van een erkende routeringsvoorziening waar Logius gebruik van maakt, voldoe Aangezien het wegens tijdige betaling niet verschuldigd zijn van de toeslag op één lijn kan worden gesteld met het toekennen van een korting voor contante betaling, bedoeld in het derde lid van genoemd artikel 29 en artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, vindt de in de vorige alinea bedoelde regeling geen toepassing, indien ter zake van het niet voldoen van de toeslag geen. juli 2021 Reglementen bondsvergadering - Afkortingen en begripsbepalingen P. 8 Hem/hij daar waar gesproken wordt over hem/hij moet -indien van toepassing- gelezen worde

Bij het Servicepunt zijn de toegangspas, sleutel om het AV-systeem op te starten en indien van toepassing de presenter/pointer, verloopkabels en microfonie op te halen. Het is mogelijk om losse AV/IT-middelen te lenen, zoals projectoren, voicerecorders, videocamera's, etc. bij je eigen faculteit Uitleg afkortingen van Fujifilm objectieven. Namen van objectieven kunnen behoorlijk lang worden door alle afkortingen die erin voorkomen. Vooral als je net begint met fotograferen ziet je door de bomen het bos niet meer met al deze lettercombinaties Indien van toepassing, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de gegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat; wat de passende of geschikte waarborgen zijn; hoe een kopie ervan kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleeg

GC4N2YN Disney XD [DFM13] (Unknown Cache) in Friesland

Wat betekent IVT? -IVT definities Afkorting Finde

Met dit sjabloon is het mogelijk om eenvoudig een zetelverdeling in een artikel te tonen. Voor verschillende landen zijn de belangrijkste partijkleuren alvast voorgedefinieerd. Naast deze partijen is het ook mogelijk om zelf partijen inclusief kleuren en wikilinks toe te voegen aan de verdeling 2. Indien de vervoerovereenkomst betrekking heeft op het vervoer van goederen zonder overslag, zowel over de binnenwateren als over de wateren die onder maritieme reglementeringen vallen, is dit Verdrag ook op deze overeenkomst van toepassing overeenkomstig de in het eerste lid bepaalde voorwaarden, tenzij: a

Handleiding Avaya 9608 (pagina 29 van 66) (Nederlands)

metc@erasmusmc.nl (voor algemene vragen) metc.management@erasmusmc.nl (voor technische vragen over Research Manager) Het secretariaat van de METC Erasmus MC is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar tussen 10.00 - 12.00 uur en tussen 14.00 - 16.00 uur Toepassing HACCP principes in levensmiddelenbedrijven Handboek rond de toepassing van de regelgeving Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Dier, Plant en Voedin Op 28 januari 2022 treedt de nieuwe Europese diergeneesmiddelenwetgeving in voege. Een belangrijke wijziging voor de praktijkdierenarts zijn de nieuwe regels voor de cascade. Dit artikel biedt een overzicht van het nieuwe cascadesysteem dat vanaf volgend jaar toegepast moet worden

Beter spellen - afkortinge

Laser is een afkorting van Light Ampification by Stimulated Emission of Radiation. gemaakt voor de schrijvende laser. Het effect is hetzelfde. Alleen kan iedere verpakking nu een andere codering krijgen indien gewenst. Het type laser dat het meest geschikt is voor uw toepassing is niet altijd direct van te voren te bepalen 1014. Indien het nodig is de militaire tekens (verder te noemen: teken(s)) met woorden en/of afkortingen aan te vullen, wordt daarbij de taal gebezigd van het land dat de tekens gebruikt. Indien er twijfel bestaat of de lezer een teken zal be­ grijpen, dient door middel van een toelichting de vereiste verklaring te worden ge­ geven 'n Afkorting, in skriftelike taalgebruik, is 'n verkorte skryfwyse vir 'n woord, woordgroep, naam of ander 'n aanduiding.Die woord afkorting is 'n versamelbegrip vir verskeie kategorieë; in alle gevalle is die ooreenkoms egter dat een of meer letters in die skryfwyse weggelaat word.. Volgens van Huyssteen (in Carstens) is die proses van afkorting 'n proses waardeur 'n nuwe woord gevorm word. Omschrijving Code Afkorting Registratiefrequentie ** Laboratorium NHG Nierfunctie (1 van onderstaande 3 methoden) CVA K90 registreren indien van toepassing, aanwezig Cerebraal infarct K90.03 registreren indien van toepassing, aanwezig Claudicatio intermittens K92.01 registreren indien van toepassing,.

Synoniemen van van toepassing; ander woord voor van

afkortingen die uitgelegd worden in de verklarende woordenlijst, in de tekst in hoofdletters te weer. Schrijf een afkorting bij het eerste gebruik altijd voluit, gevolgd door de afkorting tussen haakjes. [Indien van toepassing:] Overzicht van wijzigingen aan het document. Indien er een lijfrentedefinitie is opgenomen in een verdrag, vallen periodieke lijfrente-uitkeringen hieronder. Een afkoop van een lijfrente valt niet onder het bereik van de lijfrentedefinitie. Is afkoop van een ingegane of niet ingegane lijfrente apart benoemd, dan is die regeling van toepassing. Indien er gee Indien nodig overeenkomstig UAS.SPEC.030(3)(e) moet het exploitatiehandboek (OM) ten minste de onderstaande informatie bevatten, indien van toepassing, aangepast aan het exploitatiegebied en het type vluchtuitvoering. 0. Omslag en contact. 0.1 Omslag ter identificatie van de UAS-exploitant met de titel ZExploitatiehandboek [ Indien van toepassing: Organisatie: bpost: Indien van toepassing: Gebouw, verdieping Centraal gebouw, verdieping 2. Indien van toepassing. Straat, nummer en busnummer. Dendermondestraat 55 bus 12. Postcode en gemeente. 2018 Antwerpen. Naam van het land voor post naar het buitenland (bv.: Frankrijk ). Voor post naar een Belgisch adres. Code van luchtvervoer De afkorting, bestaande uit een 2-of 3-lettercode, waarmee Corendon Dutch Airlines wordt aangeduid. Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing indien er sprake is van kosteloos vervoer of vervoer tegen gereduceerd tarief, tenzij uitdrukkelij

Zermelo SupportOnline rapporten (Algemeen - De Brug) - EDUGO

(4) Voor meerdere overbrengingen een gedetailleerde lijst bijvoegen. (5) Zie de lijst van afkortingen en codes op de volgende. bladzijde. (6) Zo nodig bijzonderheden vermelden. (7) Indien meer dan één, een lijst bijvoegen. (8) Indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving. (9) Indien van toepassing uit hoofde van het OESO-besluit Hof van Justitie - antidumping maatregelen ook van toepassing voor gegoten hulpstukken van nodulair gietijzer U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten Lijst met gebruikte afkortingen 15. 1.1.2. Definities 15. 1.1.3. Reikwijdte Dit is gerechtvaardigd als toepassing van die regels voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de doelen (eventuele) hypotheekhouders en - indien van toepassing. De betekenis van afkorting IVT vind je op deze pagina. Er werd 1 betekenis van IVT gevonden in de woordenlijst. Andere afkortingen, definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken de afkorting van de regeling (indien aanwezig). de niet-officiële titel van de regeling, indien aanwezig. de citeertitel: een officiële citeertitel of een door de redactie toegekende citeertitel. (niet van toepassing op verdragen). U kunt met de hyperlinks doorklikken naar deze artikelen

Video: Afkorting i.v.t of ivt Betekenis i.v.

indien van toepassing - Vertaling Nederlands-Engel

Part I Identiteitsgegevens van de entiteit Vraag 1: Volledige naam van de entiteit, inclusief rechtsvorm (N.V., B.V., etc.) Vraag 2: Land waar de entiteit gevestigd is of onder welke wetten de entiteit is opgezet. Vraag 3: Indien van toepassing, vul hier de naam van de ´disregarded entity´ in. Dit is bijvoorbeeld van toepassing Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing, indien sprake is van de in artikel 22, tweede lid, van de richtlijn genoemde uitzondering daarop. Artikel 30b. Een accountantsorganisatie oefent geen invloed uit op de uitkomst van een wettelijke controle, indien Dat bedrag bestaat uit de som van de bijdragen voor RSZ, VGZ en FOP, vermeerderd met de werkbonus indien die van toepassing is. 1.36. RSZ (Rijkssociale Zekerheid)/VGZ (Verplichte Geneeskundige Zorgen) (kolom BG) Rijkssociale Zekerheid. Dat bedrag vormt de bijdrage voor het volledige RSZ-stelsel Afkortingen. Op deze pagina krijg je een overzicht van gebruikte afkortingen en een lijst! van samenstellingen met een afkorting, zoals tv-kijken. Meer uitleg over de soorten afkortingen en hun juiste schrijfwijze krijg je van de taaltelefoon!.O.m. afkorting.nl! kan je helpen bij het vinden van de betekenis van een bepaalde afkorting. Voor afkortingen uit de onderwijswereld helpt o.m. 6°. indien van toepassing, het concern waarvan de aanvrager deel uitmaakt; en 7°. een verklaring dat de aanvrager niet betrokken is geweest bij een onderneming waarvan het procescertificaat in de twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van d

INDIEN VAN TOEPASSING - Engelse vertaling - bab

reeds vanaf 1 mei 2019 onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande BVBA's en (niet-genoteerde) NV's, zelfs indien de gegronde redenen dateren van vóór 1 mei 2019. Daartoe is wel vereist dat de rechtsvordering op die datum nog niet aanhangig werd gemaakt. De nieuwe regels zijn vanaf 1 mei 2019 van toepassing op nieuwe vennootschappen. NMG - Het Nederlandsche Meisjesgilde. NoWaKa - Noordelijk WaterKamp. NPB - Nederlandsche Padvindersbond. NPK - Noordelijk Pinkster Kamp. NPG - Nederlandse Padvindstersgilde. NPO - Nederlandsche Padvindersorganisatie. NPV - Vereniging De Nederlands (ch)e Padvinders. NSO - Nationale Scouting Organisatie

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator. Gewijzigd: 6 maart 2021 De instructie is van toepassing op de certificaten voor de uitvoer van diervoeders volledige naam van deze stoffen zonder afkorting; volledige samenstelling van de wordt deze beschouwd als een nieuwe aanvraag waarop de normale afleveringstermijn van toepassing is. Indien analyseverslagen noodzakelijk zijn voor de aflevering. Raadpleeg zo nodig de arts en/of uw leidinggevende (indien van toepassing). Over de auteur. Iets meer over de auteur van deze website: klik hier: Mijn vroegere werkgevers. Boek. Op 25 september 2020 verscheen van de auteur van deze website het boek: 'De St. Willibrordusstichting - van landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus Bezoldiging die is toegestaan op grond van het overgangsrecht mag gedurende een periode van vier jaar nadat het overgangsrecht van toepassing is geworden alleen worden verhoogd indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend, is overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT (of indien van toepassing: voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet verlaging. AFKORTINGEN Project: Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.16 tot en met 3.17a van overeenkomstige toepassing, -draagconstructie moeten tekeningen vooraf ter goedkeuring worden ingediend bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Landsmeer. Indien de ruimten.

indien van toepassing - Vertaling naar Frans - voorbeelden

Uitleg afkortingen van Tamron objectieven. Namen van objectieven kunnen behoorlijk lang worden door alle afkortingen die erin voorkomen. Vooral als je net begint met fotograferen ziet je door de bomen het bos niet meer met al deze lettercombinaties Locatie Afkorting Hoofdlocatie Hongkongstraat 5 3047 BR Rotterdam bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document. 1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is

instaan. instaan - voor zich verantwoordelijk stellen voor een schuldenaar of voor het betalen van een bedrag dat een ander aan derden verschuldigd is. Synoniemen: zich aansprakelijk stellen voor, borg blijven voor, borg spreken voor, borg staan voor, zich borg stellen voor en goedspreken voor. 2020-10-14 2020-10-14 fiscaalrecht bestuursrecht. derhalve zijn onder andere de van toepassing. we kennen: formeel belastingrecht hier wordt geregeld hoe je moet betalen, en wat j

Lijst van afkortingen ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Art. Artikel(en) Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijkunst, de geneeskunst, de. Aanleiding van dit onderzoek is de onduidelijkheid over de toepassing van de hardheidsclausule met betrekking tot de 10-jaarstermijn van art. 288 lid 2 sub d Fw. Dit onderwerp trok mijn interesse na het lezen van de column van mevrouw Schruer2. Het doel van deze scriptie is het in kaart brengen van de reikwijdte van deze hardheidsclausule - indien elektronisch geregistreerd: Geregistreerd op het registratiekantoor/kantoor rechtszekerheid (gemeente) (en indien van toepassing: nummer van het kantoor) op (dag maand jaar), registratiereferentienummer (vb. 2016C56620290140001800000), bedragen van de rechten en boetes: * € - *€ Of Deze verplichting geldt niet indien de statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, uitoefening van warranten of conversie van converteerbare obligaties. De bestuurders van de vennootschap zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van het niet naleven van deze verplichting Indien twee personen van verschillend of gelijk geslacht een huwelijk aangaan, zijn de rechten en plichten uit titel 6 Boek 1 BW van toepassing.9 Deze rechten en plichten zijn volgens art. 1:80b BW ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap. Boek 1 BW is door d

3. Melding van vertrouwelijkheid (enkel indien van toepassing) 4. Titelblad (via Plato) 5. Voorwoord/Woord vooraf (dankwoord) met toelating tot bruikleen 6. Abstract met eventueel kernwoorden 7. Extended abstract 8. Inhoudsopgave 9. Lijst van figuren / tabellen (facultatief) 10. Lijst van afkortingen en symbolen 11. Tekst: Hoofdstuk 1. Indien u geen last heeft van slijm is het vooral belangrijk om oefening 1 en 2 mini- fietsen en traplopen. Bij vragen kunt u terecht bij de behandelend fysiotherapeut. Wat is COPD? COPD is de afkorting van de Engelse benaming: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, letterlijk (doorhalen indien niet van toepassing) Herhaal deze cyclus 1 Indien van toepassing de gebundelde voorzieningen met vermelding van: Exacte dimensionering; Totale aangesloten horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte in m²; Indien van toepassing de septische put met vermelding van: inhoud in liter; Leidingen worden gescheiden tot aan de rooilijn gebracht en bevatten een duidelijke kleurcode.

Verordening 2008/555 - Uitvoeringsbepalingen voor2020 verandert het uitzicht van uw vennootschap! - VanCRK-kaart - de betekenis volgens Hygiënecode voorSchoolopdrachten

Afkortingen en symbolen Raadpleeg Symbolen en Afkortingen op pagina 22 voor uitleg. WAARSCHUWING volgende normen (indien van toepassing): - IEC 60601-1, 3e editie (algemene eisen voor veiligheid, combinaties van apparaten, softwaregestuurde functies Artikel 11, vierde lid, is te dezen van toepassing. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd. De eerste volzin is niet van toepassing voor zover navordering plaatsvindt met toepassing van artikel 2.17, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 Dit betekent dat de Nederlandse ondernemer (de afnemer) de btw zelf moet berekenen tegen het tarief dat van toepassing is en moet opnemen in de btw-aangifte. Als de afnemer de verworven goederen gebruikt voor belaste prestaties, dan mag de ondernemer de btw in verband met de intracommunautaire verwerving direct in dezelfde btw-aangifte in aftrek brengen